Cargando...

CuentaRUT

Li gen yon chip sekirite ki diminye fwod, plis asirans ak meyè benefis.

Kòman ou kapab genyen l?

1

Peze demand

2

Konplete fòmilè a

3

Retire kat la

4

Anrejistre e siyen

Avantaj CuentaRUT la

Se yon Kont Vista

Wap ka administre lajan ou rapid ak asirans, a travè kanal disponib nou yo.

San anpil kondisyon

Ou pa bezwen akredite salè ni antesedan komèsyal.

Achte Chili e aletranje

Ou ka achte nan nenpòt komès nasyonal ou entènasyonal prezansyèl ou pa entènèt.

Li pi asire

Li gen kat debi ak chip sekirite ki diminye posiblite kòn. Sèlman pwochel nan machin pèyman an.

Orè pwolonje

Ou kapab depoze, retire ou peye nan nenpòt Caja Vecina, Banco Estado Express an deyò orè Bank.

Ou chwazi lèw peye

Ou pa peye pou ouvèl ni komisyon pa mwa e ou ka chwazi kanal Banco Estado ki pi ba pri yo.

Jwi benefis, alyans ak diskont yo

Nou gen nan Claro, JetSMART elatriye.

(wè tout)

Logotipo Jet Smart
Logotipo Claro
Logotipo Muvter
Logotipo Decathlon
Logotipo PedidosYa

Kisa li genyen ladan l?

Kont Vista lajan nasyonal

Se yon kont bankè, ou ka depoze, retire, transfere e achte nan tout kanal disponib yo e komès an jeneral.

Kat Debi

Se aksè ak kont la, ki pèt ou fè tranzaksyon prezansyèl ou non a travè kat.

Chip Sekirite

Se dispozitif ki nan kat la, ki rann tranzaksyon prezansyè yo pi asire.

Itilizasyon Entènasyonal

Pèmèt ou achte depi Chili nan nenpòt komès entènasyonal ak Apps sou entènèt, e prezansyèl nan komès ki pran VISA ak Kès Plis.

Kondisyon e Tarif

Kondisyon

Chilyen oubyen etranje ki genyen kat idantite ki valid

CuentaRUT

Ou pa bezwen salè ni antesedan komèsyal.

CuentaRUT

Si ou se minè, ou dwe gen 12 an siw fi, e 14 an siw se gason. Lèw ap siyen ou dwe vina k reprezantan legal.

CuentaRUT

Minè ak tout reprezantan an dwe vina k kat idantite valid. * Pandan emèjans la ou ka prezante kat idantite ki ekspire.

CuentaRUT

Nan ka dokimantasyon, sèlman ou ka prezante kat idantite valid nan nenpòt biwo Banco Estado ou sikisal Banco Estado.

CuentaRUT

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dictumst mi, sociis ultrices viverra convallis nulla nisi odio nullam dis.

CuentaRUT

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dictumst mi, sociis ultrices viverra convallis nulla nisi odio nullam dis.

CuentaRUT

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dictumst mi, sociis ultrices viverra convallis nulla nisi odio nullam dis.

CuentaRUT

Tarif
Atravè aplikasyon ou paj web nou

Tout transfè ant kont Banco Estado, tankou pèyman sèvis, revizyon lajan ak katon, yo totalman gratis.

Atravè RedCompra

Tout acha yo pa prezante komisyon, anplis ou ka mande monnen nan komès yo (anpil sipèmache) san peye.

1,99% montan chak tranzaksyon (pi piti USD 0,5)

Acha entènasyonal ki fèt sou entènèt depi Chili ( E-Commerce), tankou acha ak retrè lajan aletranje.

Diminisyon $600 ak $200 pou retrè nan kès.

Nan sikisal Banco Estado ak Banco Estado Eksprès. Pwomosyon saa valid depi 5 jiyè 2021 jiska 31 desanm 2021.

Diminisyon $600 ak $200 pou retrè nan kès.

Nan sikisal Banco Estado ak Banco Estado Eksprès. Pwomosyon saa valid depi 5 jiyè 2021 jiska 31 desanm 2021.

$200 komisyon pa tranzaksyon

Nan retrè atravè Kès otomatik Banco Estado ak Caja Vecina

$480 komisyon pa tranzaksyon

Nan kès otomatik lòt Bank

$300 komisyon pa tranzaksyon

Nan transfè de lòt Bank anplis sòl nan kès otomatik de lòt Bank.

$100 consulta de saldos y cartola

En cajero automático BancoEstado

$100 consulta de saldos y cartola

En cajero automático de otros bancos

$480 el giro

En cajero automático de otros bancos

1,90% del monto de cada transacción

Por giros en cajero automatico y compras en el extranjero, con un mínimo de US$ 0.5

Kesyon Sou Cuenta Rut

Konbyen sa ap koute poum chanje Cuenta Rut ki gen band manyetik a Cuenta Rut ki gen Chip?

Si ou gen kata k bann la epi ou ble chanjel pou youn ki gen chip, sa pap koute lajan. Sonje, nan sans saa ou kapab kontrate Plan “ Kanal preferans yo ak itilizasyon Entènasyonal” ki pèmèt ou kapab gen aksè entènasyonal pou achte e retrè, lap pèmèt ou gen tarif k iba nan kanal Banco Estado yo ak Caja Vecina.

Ki tranzaksyon gratis yo?

Tout tranzaksyon yo gratis:

 • Repozisyon kat Cuenta Rut la pou pran kata k Chip, paske li deteriore oubyen ekspire.
 • Acha atravè Redcompra ak Webpay.
 • Konsilte sòl pa entènèt, App. Anplis, pou kliyan ki kontrate Plan kanal preferans yo ak itilizasyon entènasyonal yo kapab konsilte sòl gratis atravè kès otomatik Banco Estado, dispansè ak vokal Banco Estado.
 • Pèyman sèvis pa entènèt ou aplikasyon.
 • Depoze an efektif ou dokiman
 • Pèyman kredi Banco Estado
 • Kloke ou chanjman modpas
 • Rechaje Transantiago.

Ki karakteristik Cuenta Rut ki gen Chip la?

 • Li gen Chip sekirite ki diminye posibilite pou klone kat ou a.
 • Aksede a tout benefis VISA.
 • Ou ka gen aksè ak plan “ Kanal preferans yo ak Itilizasyon Entènasyonal, pouw kapab:
  • Achte nan paj ak aplikasyon Entènasyonal depi Chili ( E-commerce).
  • Ou kapab retire lajan nan nenpòt kote nan mond la nan kès otomatik ki gen logo PLUS e itilizel nan komès aletranje ki gen mak VISA kote yo mande Modpas oubyen PIN.
 • Si ou deja genyen Kat Cuenta Rut  ak Chip, epi ou pat kontrate itilizasyon Entènasyonal lè ou chanje oubyen renove, ou dwe kontrate li nan www.bancoestado.cl>Cuentas>CuentaRut>Itilizasyon> Itilizasyon Entènasyonal>Modifikasyon Itilizasyon. Oubyen, ou kapab al nan nenpòt biwo Banco Estado Express ou Banco Estado pou mande kontra a.

Ki kote mwen kapab chanje Cuenta Rut ak bann nan pou yon Cuenta Rut ak Chip?

Ou kapab fèl nan nenpòt nan sant nou genyen nan metro, biwo Banco Estado Espress yo ak sikisal Banco Estado tout peyi a.

Ki tranzaksyon ou peye pouw fè?

 • Transfè nan lòy Bank: $300
 • Retrè nan kès otomatik lòyt Bank: $400
 • Touche nan Kès $600 a $200 nan sikisal Banco Estado ak Banco Estado Express, Pwomosyon saa ap valid depi 5 jiyè 2021 jiska 31 desanm 2021.
 • Repozisyon plastik paske li pèdi, yo vòlèl, li pèdi: $1900

Banco Estado gen fakilte pou reyajiste tarif yo yon fwa pa ane, pandan mwa fefriye, selon varyasyon IPC akimile pandan ane anteryè a.

Kisa kap pase si m pèdi oubyen yo vòlè kat mwen?

OU dwe deblokel, e wap ka fèl pa:

 • APP Banco Estado> Opsyon Menu> Bloke ak konfigirasyon kat, oubyen,
 • Pa entènèt, ale nan www.bancoestado.cl>Cuentas>CuentaRut>Operasyon>Kat.
 • Mande pou bloke  pa sèvis telefonik, rele nan:
 • Bloke depi Chili- 800 80 2020
 • Bloke depi aletranje – 56226704819
 • Atravè telefòn wouj sikisal la.
 • De fason prezansyèl nan tab atansyon nenpòt sikisal Banco Estado Express ou Banco Estado.