Cargando...

Kredi Pèsonèl

Finansmanpoupwojè ou gen nantèt ou yo

Kòman ou kapabgenyen li?

1

Mande li nansikisal la

2

Relenan 600 200 7000

3

Souentènètoubyen App

4

Paso 4 

Avantajkredi pèsonèl ou

KantiteMinimòm

Kantiteminimòmkrediou se UF19 ($ 560.000 anviwon) Epi li gen yon to enterèkifiksakvèsmankifiksean peso.

VèsmanImedya

Yappeye ou kredi a otomatikmannankontkouran, chekyeelektwonikoubyen Cuenta Rut ou.

imagen pareja sonriendo
Chwazidelè ou

Kredi pèsonèl ou a gen yondèleant 6 a 60 mwa. Poukliyanki gen akò yo, dèlemaksimòmnanogmantepoujiska 84 mwa.

PeyeVèsman ou yo

Peyepremyevèsmananjiska 90 jou

celular en mano

Kisa li genyenladanl?

Asiransvolontèkiasosyeakkredi a.

Asirans la aktoutpwoteksyonan yo volontè e yo kapabkontrateyonannenpòtlòtenstitisyonkomèsyal.

Pèymanvèsman yo.

Pèymanotomatikvèsman yo apfètnankontkouran ou, chekyeelektwonikak CuentaRUT

Prepèymanpasyèloubyenkredi a total

Fè l lèwvle. Minimòmnan se 25% total dèt la. Gen yonkomisyonmaksimòm legal kipèmètpakonsèpakòentèrè yo

Opsyonmwakipapeye yo

Ou kapabfikse 2 mwapaane, kip a konsekitivsiwpapeyevèsman yo.

Kondisyon e Tarif

Kondisyon

Genyenplis pase 18 anepi gen nasyonalitechilyenoswaetranjeki gen plis pase yonaneakpèmanansdefinitiv.

Kredi Pèsonèl

Se yonmounnatirèl san yonaktivitebiznis.

Kredi Pèsonèl

Salèlikid: sotinan $ 350.000 poutravayèdepandan, endepandanaklokatè.

Kredi Pèsonèl

Antikite laboral poutravayèdepandan: minimòm 1 anenantravayaktyèl la akyonkontraendefinioswa

Kredi Pèsonèl

6 mwaakyonkontraendefinipoutravayènankonpayi prive ki gen yonakòsalè.

Kredi Pèsonèl

Antikite laboral poutravayèendepandan: minimòm 1 anedepinankòmansmanaktiviteyoakomwenyondeklarasyonsourevni.

Kredi Pèsonèl

Fè objèyonevalyasyondapreRèglemanKredi Bank lan.

Kredi Pèsonèl

Pwouveadrès.

Kredi Pèsonèl

Tarif
Jiska 90 jou.

Poupeyepremyevèsman yo

Mwakipapeye yo.

Chwazijiska 2 mwananane a, kip a konsekitiv, pou w papeye.

To

To enterèanyèlminimòmakmaksimòmyoselondèle a.

Kesyonsouvansoukredi pèsonèl

Ou kapabprepeyekredi a?

Fè li lè w vle. Minimòmnan se 20 % total dèt la. Egzisteyonkomisyonmaksimòm legal ke yo pèmètpakonsèpenterèki te definian, endepandamman de montan ki te deside a.

Mwenkapabpeyedèt de lòtenstitisyonfinansyè?

Gras aklwapòtabilitefinansye a, ou pabezwenfèokenndemachnanaktyèlbank la e ou papbezwenprezanteLikidasyonPrepeyeoubyenDètkiemètpaenstitisyonankesyonan.