Cargando...

Kat de Kredi Visa SMART+

Gen aksèakbenefispreferansyèlyoavèkalyanseksklizifnouJetSMART

Kòman ou kapabgenyenl?

1

Seleksyone “demand”

2

Ranplifòmilèa

3

Napkominikenan 72 è

4

Paso 4 

AvantajKat de kredi Visa SMART+ la

AchaEntènasyonal

Enskrinanaplikasyon favor yo eachtealetranje san priadisyonèl e san komisyon.

Pèymanotomatik

Enskrikontsèvis ou yoakaplikasyonyoakkat SMART

AvansDisponib 24/7

Dispozelajan 24è chakjou, atravèavansanefektifakvèsmanimedyasoukont ou a.

PlisSekirite

TeknolojiContactless (san kontak), pèmèt ou reyalizeacha pi rapidakfasilite.

AkimilePwen

Ou kapabakimilepwenTodoSuma e fèechanjnanplizyèkomès.

KatAdisyonèl

San peyepoulòtmoun, ou kapabdefiniplasdiferansyepouchakkat.

BenefisKatkredi Visa SMART+ ou

JwivwayajakJetSMART, achte Chili akAletranje.

Kisakigenyenladan l?

Vinmanm gratis paane

Rabènantikèpoutarif $15.000.

Rabèpouekipajnanmenoubyenfaktirepatranchendepandamman de tarif la.

Katkotepou chita gratis paane

Poutitilèkatkianrejistre a, plisakonpanyan yo dwe rete anrezèv.

Anbakmanprioritè

Poutitilèkatkianrejistre a, plisakonpanyanyodweenklinanrezèvkiprezantenantikèoubyenkatanbakmanan.

Akimile50% pwenTodoSuma

Akimilasyonpwen. Chak $100 ou achtenan JAT=1,5pwen. Chanjman1 pwen= $1,25 pouchanjenan JAT.

Kondisyon e Tarif

Kondisyon

Fòk ou se yonmounnatirèl san yonaktivitebiznis.

Visa Smart+

GenyennasyonaliteChilyenoswaetranje, akyonrezidanspèmananminimòm de yonane.

Visa Smart+

Genyen 18 an ou plis.

Visa Smart+

Genyenyonrevnilikidkisotinan $ 400,000.

Visa Smart+

AkrediteAdrès.

Visa Smart+

Genyenyonantikite laboral poutravayèdepandankigenyenomwen 1 anenantravayaktyèl la.

Visa Smart+

Poutravayèendepandansotinan 1 aneantikite laboral depinankòmansmanAktiviteakomwen 1 deklarasyonEnpo.

Visa Smart+

Respektepolitikkomèsyalakkredibanklan.

Visa Smart+

Bank la kapab mande antesedanadityonèlpouevalyekliyanan.

Visa Smart+

Tarif
UF 0,11

Komisyonantretyenmansyèl

UF 0,10

Komisyonpouavansanefektif

San komisyon

Pouachtealetranje

1,9% +US$2

Komisyonpouavansaletranje

Kesyon yo pozesouvansoukat SMART+

Ki kote m kapabjwennenfòmasyonsoumouvmankatkredimwenan?

Pabankanliy ( www.bancoestado.cl) ou kapabrevize eta kontfaktire ou kipafaktire, dètaktyèl, plasdisponib, pèymanminimòm, elatriye. Pakèsotomatik ou kapabkonsilteplasdisponib e jesyoneavanslajananefektif. Nandispansèsòl yo, ou kapabkonsilteplasdisponib, verifyedènyemouvmankat la e wèdèt yo. AtravèCall Center ( 600 200 7000) ou kapabkonsiltesòl, koupon, datpèymanakmouvmankat la. 

KisakiPèymanMinimòmnan?

Se montan minimòmke ou dwepeyejiskadatpèymanyoendikenan eta kont la. Pou w pa rete akdèt e evite kekatkredi ou a bloke.

Kisamwenkapabfè si katmwenpèdioubyen yo vòlè li?

Si ou Chili:

Mande imedyatmanpouyoblokekat la, relenanemèjansBankè Banco Estado nan 800 80 20 20.

-       Note kòdblokaj la, dataklèoperatè a ba ou a.

-       Nanmenmapèl la, ou kapab mande pourefèyonnouvokatepi ale nanyonsikisalpou retire li.

-       Fè yonkonstansnan Carabineros, note komisarya a, dataknimewo folio konstans la.

Si ou aletranje:

-       ReleimedyatmannanSantAsistans SMART kikoresponnakmakkat VISA a epi mande pou yo bloke l.

 

SantAsistans VISA

EtazinioubyenKanada, Telefòn: 1-800-396-9665

Poureledepilòtpeyi, telefòn: 1-303-967-1098

(*) Kliyanandwerelenankonpayitelefònyorespektivmannanpeyikote ou ye a epi ou relepou w touche a.

Kisakisistèm PAT la e kòmanmwenkapabgenyenl?

Li se pèymanotomatiknanbòdwosèvispiblik ou, tankouelektrisite, dlo, gaz, elatriye, avèkchajsoukatkrediBancoEstado ou ke ou kaabòne, modifyeoswaefasenanbankanliy, rele 600 200 7000 a travèsikisal yo.

Si BancoEstadopagen yonakòakkonpayike ou vleabòne a, ou tadweapwochekonpayiananboche PAT la. Pèyman yo apkòmansefonksyonelèyonmesajparètnanresiyooubyentenbkienfòmeyonbagaykonsa:"AkòPèymanKontotomatik".

Kisamwenkapabfèpoumwenfèmenkatkredi a?

Ou dwe mande enfòmasyonsoufèmtipwodwikatkredi a anpèsònnannenpòtsikisal e san depans e nanyonperyòd de 10 jouabil.

Sonjeke ou padwe gen balansasosyenankat la epi ou dweranpliyonfòmpou mandefèmtivolontèlè ou ranpliaksiyen "AviRenonsKat", ansanmaklivrezonkatyo ou dwe mande poudestriksyonplastik la anprezans ou.

Si ou gen akòPèymanOtomatik (PAC oswa PAT) tankoupemanpousèvis, asirans, oswalòt, fèmenkat la vle di ou pappeyeankonanfasonsa a, kidonk, ou dwemande poueliminasyonyoepipeyenanyonlòtmwayen.

Ki lòtenfòmasyonenpòtanmwentadwekonnensoufèmenKat la?

Si ou resevwayonDeklarasyonsouKontapredemannpouyofèmenkatkredi a, mouvmanacha yo, avans, oswa PAT, si yo egziste, ou dweasime yo.

Lòtchajtankouenterèakimile, depansbiwotik, komisyonaktaks, se Bank lakipralasime yo.

Yonfwa ou mande fèmti a oswarekonseakKatkredi a, li papkapabitilizeankò.

Si katkredi ou te fèpatiyon plan pwodwi, lòtpwodwi ou genyen yo ap gen chajantretyenendividyèlpouchakpwodwi.