Cargando...

Voyelajandepi Chili aletraje

Fasonki pi asirepouvoyelajanbaymoun ou vle

Kòman ou kapabgenyen l?

1

Ale nansikisal ou

2

Chwazimodalitevoye

3

Idantifyeòdonanan

4

Idantifyebenefisyè a

Avantajpouvoyelajandepi Chili poualetranje

Voyelajanrapid e konfyab

depi Chili poualetranje mande l nannenpòtsikisalnou yo.

Ogmantekouvètialetranje

Rezo Banco Estado koresponsal yo

ResepsyonPèymannankès

Oubyenfèrabènankont Banco Estado (Cuenta Rut ou lòt)

Prikonvenab

Prikonvenabselon mache a

Kisali genyen ladan l?

Ou kapabpeyeanmonèetranje.

Pouvoyemonèetranjealetranje ou kapabpeyeakmenmmonèpeyietranje a.

Mande pou yo touchesoukat ou a

Ou kapabpeyean peso pou yo touchesoukat Banco Estado ou a.

Voyelajannan 48 èd tandemand la

Yonfwa ou fin fèdemand la, lajananpralenan 48 èdtanabil.

Li enklitout done benefisyè a

Non konplè, direksyon, non banklajananprale a e peyi a, kòd Swift; Aba; Iban, nimewokontbenefisyè a, motif.

Kondisyon e Tarif

Kondisyon

Chilyenakkatidantitevalid.

Voyelajandepi Chili aletraje

Etranjeakkatidantitechilyenvalidoubyenpaspò.

Voyelajandepi Chili aletraje

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dictumst mi, sociis ultrices viverra convallis nulla nisi odio nullam dis.

Voyelajandepi Chili aletraje

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dictumst mi, sociis ultrices viverra convallis nulla nisi odio nullam dis.

Voyelajandepi Chili aletraje

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dictumst mi, sociis ultrices viverra convallis nulla nisi odio nullam dis.

Voyelajandepi Chili aletraje

Tarif
Komisyon 0,40% nan montan ou voye a

Aplikabanmonèetranjeakchajan pesosoukont ou, akyonminimòm de USD 18 e yonmaksimòm USD 300, plis ENPO. DepansSwitf USD 9.

Komisyon 0,50% nanlajan ou voye a

Aplikabpouvoyemonèetranje, peyenanmenmmonèetranje a ou lòt, akyonminimòm USD 21 e maksimòm USD 300, plis ENPO. Depans Swift USD 9.

$100 consulta de saldos y cartola

En cajero automático BancoEstado

$100 consulta de saldos y cartola

En cajero automático de otros bancos

$480 el giro

En cajero automático de otros bancos

1,90% del monto de cada transacción

Por giros en cajero automatico y compras en el extranjero, con un mínimo de US$ 0.5

Kesyonsouzafèvoyelajanaletranje

M kapabvoyemonèetranjealetranjesi m se etranje?

Si m se etranjemwenkapabvoyelajanaletranjeakkatidantitechilyenkivalidoubyenpaspòvalid.

Si mwenpa gen kont Banco Estado, kòman m apfèpeyelajanaletranje?

Ou kapabbay peso atravèkèsnannenpòtsikisalnou yo, oubyenbaymonèetranje a anbiyè.